Yabancı yatırım ve şartları

Yabancı yatırımlarla şir ketlerin tescili(JV, FE)

Özbekistan'dayabancıyatırımlarlaşirketlerintesciliiçin 3 koşullarıyerinegetirmekgerekir:

  1. Charter sermayesininbüyüklüğü 600 000 000 UZS (75 000 USD) ' den azolmamalıdır)
  2. Kuruculardanbiriyabancıbirşirketolmalı
  3. Bu yabancışirketinpayıtoplamyetkilisermayenin en az %30 olmalıdır. 

Yabancı yatırımlarl aşir ketlerinyasal formlarının seçenekleri

Sorumluluk Limited Şirketi (ŞOsorumluluk Limited Şirketi) şeklindeortakgirişim):

KayıtKoşulları:

  • şirketinyetkilisermayesininbüyüklüğü 600 000,00 UZS (75 000,00 USD) eşdeğermiktardandahaazolmamalıdır);
  • Ortakgirişimkurucularından en azbiriortakgirişimyetkilisermaye en az %30 payıileyabancıbirşirketolmalıdır.


Sorumluluk Limited Şirketi (ŞY Sorumluluk Limited Şirketi) şeklindeyabancıkuruluş):

Kayıt Koşulları

  • şirketinyetkilisermayesininbüyüklüğü 600 000,00 UZS (75 000,00 USD) eşdeğermiktardandahaazolmamalıdır);
  • Yabancıbirşirketinkurucusu / kurucuları, yetkilisermayedekitoplampayın %100'ü ileyabancıtüzelkişidir.

İşletmelerinyabancıyatırımlarlatescili, işletmeninpostaadresinebağlıolarak, ÖzbekistanCumhuriyetiAdaletBakanlığıaltındaki" birpencere "merkezlerindebölgeselofislerdegerçekleştirilir.

Kayıtiçingereklibelgeler:

  1. Şirketinizinkurumsaladınınbeşçeşidi;
  2. Kurucularınpaylarınındağılımı (%olarak) (JV durumunda);
  3. Yetkilisermayemiktarıhakkındabilgi;
  4. Şirketinpostaadresi (evinsahibindenbelgeninbirkopyasıileGarantimektubu));
  5. Yabancıbirşirketinticarisicilindenkayıtyerindeveyayabancıbirşirketinfaaliyetleriniteyitedenbaşkabirbelgedebirözüt (özüiçermelidir: şirketin tam adı, konumu, tüzelkişiadınaimzalamayayetkilikişininayrıntıları). Bu ifade, yayıntarihindenitibaren 1 (Bir) yıliçingeçerlidir;
  6. Temsilcininvekaletnamesi (sağlananörnek);
  7. 7YeniÖzbek Corporation Direktörüpasaportununkopyası;

5-6 paragrafbelgelerikökenlişirketinülkeninbironayıiledamgalanmışolmalı. 

Hizmetşunlarıiçerir

  1. Danışma
  2. Şirketadırezervasyon (1 saatiçinde)
  3. Birbelgepaketininyanısıradiğerilgilibelgelerinhazırlanması (belgelerRusçaveİngilizceolaraksunulabilir)
  4. ÖzbekistanCumhuriyetiAdaletBakanlığıaltında«birpencere» merkezinebelgelerinteslimi
  5. Kayıtlıişletmeninbelgelerininteslimi
  6. Yuvarlakbirdamgavebirantetlibirdamgaüretmekiçinizinverilmesi
  7. Yuvarlakbirdamgave form ilebirdamgaüretimi
  8. Banka içinbelgelerinhazırlanması (toplantınınkararları / dakikaları, siparişler, kurucubelgeleringereklikopyaları)
  9. Şirketinbirbankahesabıaçmadesteği (gerekirse).
BIZE GEL
Ozbekista/Tashkent Mirobod mahallesi Kichik Mirobod sok. ofis 4
Bir soru sorun, uzmanlarımız en kısa zamanda sizinle iletişim kuracaktır.
Вернуться на верх